Fyzika pevných látek na Tetřevích boudách

První Studentská vědecká konference fyziky pevných látek (SVK FPL 1) se konala na přelomu června a července v pohostinném prostředí Tetřevích bud v Krkonoších. Pořádání konference se ujal tým z Katedry inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (KIPL FJFI) ČVUT v Praze.

Počet studentských vědeckých konferencí pořádaných v České republice v posledních letech výrazně roste (jen na ČVUT v Praze bylo v roce 2011 grantem podpořeno celkem 27 akcí). Přestože bylo několik ze setkání uspořádaných v první dekádě nového století věnováno speciálním tématům materiálového výzkumu souvisejících s fyzikou pevných látek (FPL), žádná z uvedených studentských konferencí si nezvolila FPL jako své nosné téma. Jedním z cílů organizátorů SVK FPL 1 (30. 6.–3.7 2011) bylo proto tuto mezeru zacelit a poskytnou prostor pro prezentaci výsledků vědecké práce studentů magisterského a doktorandského studia tématicky spadajících do širokého škály problémů řešených ve FPL.
Lektoři z FJFI i IPHT Jena

 

Odborný program konference byl rozdělen do pěti sekcí: „Difrakční metody studia pevných látek“, „Optická spektroskopie“, „Aplikovaná fotonika“, „Polovodičové materiály“ a „Počítačové simulace ve FPL“, v jejichž rámci bylo studenty oboru Fyzikální inženýrství studijního programu Aplikace přírodních věd FJFI ČVUT v Praze předneseno celkem patnáct příspěvků. Pestrost, tématická šíře a kvalita odborného programu byly dále podpořeny účastí tuzemských a zahraničních odborných lektorů z řad pedagogů KIPL FJFI ČVUT v Praze a IPHT Jena, SRN, kteří uvedli celkem devět přednášek. Program konference se jmény účastníků, názvy příspěvků a plnými texty může zvídavý zájemce nalézt ve sborníku SVK FPL 1, dostupném v Národní technické knihovně.

Sekce „Polovodičové materiály“: největší počet příspěvků.

Příspěvky, které zazněly v sekci "Difrakční metody studia pevných látek" byly věnovány analýze krystalografické přednostní orientace slitin na bázi zirkonia nacházejících důležité uplatnění jako konstrukční materiál v jaderné technice, aplikacím Rietveldovy metody v analýze krystalových struktur práškových materiálů a problémům spojeným s určením atomární struktury proteinů.

Příspěvek v sekci „Optická spektroskopie“ se zabýval analýzou fotoluminiscence nanokrystalických prášků materiálů s perovslitovou strukturou. V sekci „Aplikovaná fotonika“ byly předneseny příspěvky věnované experimentální a teoretické analýze funkce chemického senzoru založeného na optickém vláknu.

Největší počet příspěvků zazněl v sekci „Polovodičové materiály“. Prezentace se zabývaly přípravou a charakterizací vlastností polovodičových struktur s kvantovými tečkami, problematikou vývoje, přípravy, charakterizace a kontroly polovodičových struktur určených k využití ve výkonových součástkách, spinotronických zařízeních a magneto-optických prvcích.

Příspěvky v sekci „Počítačové simulace ve FPL“ byly věnovány základům simulačních postupů vycházejících z přístupu molekulární mechaniky a dále kvantově-mechanickým simulacím vlivu strukturních defektů diamantových nano-částic na jejich fluorescenci, charakterizaci chemické stability molekulárních struktur využívaných v procesech přepracování jaderného paliva.
Prostor i pro souvislosti

 

Přestože byl název konference uveden slovem „studentská“, aktuálnost i kvalita přednesených výzkumných výsledků si v ničem nezadala s podobnou akcí „dospělou“. K jednoznačně úspěšnému průběhu konference (konstatovanému všemi účastníky) přispěly především dva faktory: dostatečný časový prostor udělený každému příspěvku (30 minut), umožňující podat detailní popis a souvislosti prezentovaných výsledků, a dále intenzivní následná diskuze, která byla umožněna širokým spektrem odborné orientace, profesního a věkového složení auditoria.


Studentské výzkumy na pracovištích Akademie věd

 

Závěrem, avšak rozhodně nikoliv na posledním místě, je třeba poděkovat všem, bez jejichž podpory by se Studentská vědecká konference fyziky pevných látek nemohla konat: ČVUT v Praze za účelovou podporu konference (poskytnutou grantem SVK 20/11/F4), sponzorům konference (StoraEnzo ČR, Maneko, Fischer Scientific), Studentské unii FJFI, Správě KrNaP a České krystalografické společnosti za dary do náplně konferenčních balíčků, majitelům a personálu areálu Tetřevích bud za výtečné prostředí a vstřícnost a samozřejmě týmu organizátorů a všem přednášejícím.

 

 

Prezentované studentské výzkumné projekty byly realizovány jednak v laboratořích FJFI ČVUT v Praze a dále na pracovištích Akademie věd ČR: Fyzikálního ústavu, Ústavu makromolekulární chemie a Ústavu fotoniky a elektroniky. V této souvislosti je nutno vysoce ocenit dlouhodobě využívanou možnost poskytovanou ústavy AV ČR realizovat výzkumnou činnost studentů na půdě jejich pracovišť v prostředí špičkových výzkumných týmů.

 

 

Úspěšný průběh prvního ročníku Studentské vědecké konference fyziky pevných látek nasadil vysokou laťku pro všechny ročníky následující. I v dalších letech bychom rádi zachovali tvůrčí a konstruktivní atmosféru tohoto setkání. Tento text nechť je pozvánkou pro všechny studující, jejichž výzkumná práce se dotýká fyziky pevných látek: přijďte na přelomu června a července 2012 prezentovat své výsledky na SVK FPL 2 na Tetřeví boudy!

 

Galerie

Související studijní obory na Jaderce

Inženýrství pevných látek Bc. Ing. Fyzika

Vychováváme inženýry, kteří rozumějí struktuře a vlastnostem materiálů.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!