Historie Katedry jaderné chemie (KJCH)

JADERNÁ CHEMIE NA ČVUT V PRAZE
- HISTORIE, VÝZKUM A VÝUKA Chemie na ČVUT v minulosti

Chemie je na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) vyučována již 200 let, přesněji od roku 1806 (100 let od založení České stavovské školy F. J. Gerstnerem), kdy na Českém stavovském polytechnickém ústavu byla ustavena dvě oddělení: matematické a chemické. Po vzniku Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) v rámci ČVUT ve 20. letech minulého století a jeho vyčlenění ze svazku ČVUT jako VŠCHT v 50. letech, standartu chemie na ČVUT jako jediná v současné době nese Katedra jaderné chemie (KJCH) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI). (Odkaz na historii ČVUT)

Vznik Katedry jaderné chemie a její současný profil

Katedra jaderné chemie je dnes nejstarší katedrou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Byla ustavena jako jedna ze tří základních kateder v roce 1957, krátce po založení fakulty (tehdy součásti UK pod jménem Fakulta technické a jaderné fysiky). U jejího zrodu stáli akademik František Běhounek, žák paní Marie Curie-Skłodowské a nejvýznamnější český fyzik-radiolog, docent Vladimír Majer, autor první české monografie o radiochemii (1942). Později se z katedry vyčlenily dvě nové součásti jaderné fakulty a ČVUT: Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ 1963) a Centrum pro radiochemii a radiační chemii (CRRC 2003).
O rozvoj výuky postupně v celé šíři jaderné chemie měl velkou zásluhu docent (od r. 1962 profesor) V. Majer tvorbou studijních plánů a systematickým budováním katedry. Výuka byla nejprve zaměřena na výchovu odborníků pro základní, metodický a aplikovaný výzkum v jaderně chemické preparaci a analýze. Od roku 1958 se program výuky postupně rozšiřoval na využití radionuklidů v chemickém výzkumu a v inženýrské praxi, separační metody a procesy v radiochemii, využití radionuklidů ke studiu transportních a reakčních mechanismů, chování stop radionuklidů, výzkum v oblasti radiační katalýzy a dalších radiačních procesů, separaci izotopů, či na problematiku životního prostředí včetně radioekologie i na jaderně chemickou technologii. Nakonec se podařilo vytvořit systém výuky v jaderné chemii, který je jediný toho druhu u nás a má jen málo srovnatelných analogií v zahraničí.

Výuka na KJCH a uplatnění absolventů v praxi

V rámci tohoto systému se v současné době na KJCH studuje formou strukturovaného studia studijní obor Jaderně chemické inženýrství (bakalářský a magisterský program) a Jaderná chemie (doktorský program). V magisterském programu si studenti mohou vybrat jedno ze tří zaměření: Aplikovaná jaderná chemie, Chemie životního prostředí a Jaderná chemie v biologii a medicíně. Poslední z uvedených zaměření bylo poprvé otevřeno ve školním roce 2006/2007; jeho zřízením katedra reagovala na velký rozvoj této problematiky.
Po absolvování tříletého bakalářského studia (titul bakalář, Bc.) zaměřeného na základní chemické discipliny (zabezpečované již tradičně v úzké spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy), ale také na základy matematiky a fyziky (vyučované na FJFI, avšak přizpůsobené potřebám chemiků), většina studentů pokračuje v magisterském studiu, v němž získávají komplexní vzdělání v oblasti chemických aspektů jaderných věd a jejich aplikací a titul inženýr (Ing.). Důraz je zde kladen zejména na praktické znalosti práce s otevřenými radioaktivními zářiči, které studenti získávají v radiochemickém praktiku. Tyto aspekty tvoří náplň jaderné chemie (zahrnující i radiochemii a radiační chemii včetně jejich aplikací v analytické, obecné a fyzikální chemii a chemii stop), jaderně chemické technologie a radioekologie. Nově promovaní inženýři jaderné chemie mají široké možnosti uplatnění v rezortu energetickém, chemickém, zdravotnickém, zemědělském, potravinářském, státní správě a v dalších odvětvích, a to jak v oblasti praktické, tak v oblasti výzkumu. Absolventi KJCH jsou již tradičně žádáni v těchto i jiných oblastech společenského života díky jejich flexibilitě, solidním znalostem nejen vlastního oboru, ale také souvisejících oblastí, včetně počítačových dovedností a jazykových schopností. Kvalifikace „jaderný chemik“ má prostě stále dobrý zvuk, poptávka po absolventech významně převyšuje nabídku a vše nasvědčuje tomu, že i nadále poroste.

Tým pracovníků a zázemí KJCH

V současné době cca 20-ti členný kolektiv pracovníků KJCH se věnuje, v porovnání s „masovými“ obory, prakticky individuální péči o studenty. Studenti jsou zapojováni do řešení výzkumných projektů a jsou v rámci  takto rozšířeného pracovního kolektivu podporováni v řešení projektů vlastních. Toto tvrzení na rozdíl od řady fakult platí nejen pro studenty doktorského programu, ale také pro zájemce z řad magisterského i bakalářského studia.
Jako katedra technické univerzity se KJCH samostatně či ve spolupráci s již zmíněným CRRC, „jadernými“ výzkumnými ústavy v Řeži u Prahy (ÚJV a.s., ÚJF v.v.i. AVČR), ostatními katedrami FJFI a dalšími fakultami a institucemi u nás i v zahraničí zabývá řešením relativně velkého množství výzkumných projektů. Ty se dotýkají velmi širokého spektra problémů, od základních otázek obecné jaderné chemie až po aktuální problémy dnešní společnosti v oblasti jaderné energetiky (zejména nakládání s radioaktivními odpady), ochrany a tvorby životního prostředí, nebo biologicko-medicínských aplikací radionuklidů a ionizujícího záření.
V současné době katedra spolu s CRRC využívá kompletní radiometrické vybavení, včetně kapalinové scintilační spektrometrie a spektrometrů záření gama a alfa, moderní laserový spektrometr TRLFS, UV-VIS spektrofotometry s optickou sondou, umožňující měřit kinetiku chemických reakcí in situ, kapalinový a plynový chromatograf, atomové absorpční spektrometry, strukturální rentgen, mobilní XRF spektrometr (pro řešení dílčích částí celouniverzitního projektu MEZILAB),  ale především nově modernizovaný komplex laboratoří kontrolovaného pásma, určený pro práci s uzavřenými i otevřenými zdroji ionizujícího záření, s adekvátním zázemím. Takto koncipované a provozované pedagogicko-výzkumné pracoviště je jediné v ČR.

Související studijní obory na Jaderce

Jaderná chemie - specializace chemie životního prostředí Ing. Chemie

Magisterské studium s důrazem na aplikaci v oblastech životního prostředí.

Jaderná chemie - specializace v aplikované jaderné chemii Ing. Chemie

Magisterské studium s aplikací jaderných metod, radionuklidů a ionizující záření ve vědě a technice.

Jaderná chemie – specializace v biologii a medicíně Ing. Chemie

Magisterské studium s důrazem na aplikaci v oblastech biomedicínského výzkumu a praxe.

Jaderná chemie Bc. Chemie

Bakalářské studium s důrazem na seznámení se se základy jaderné chemie pro navazující studium.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!