OPPA: Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika tak, aby absolventi splňovali zvýšené požadavky na praktické dovednosti vyžadované moderní praxí. Cílem projektu je rovněž inovace jednotlivých vybraných přednášek, rozšíření praktických cvičení a rozšíření praktické výuky ve špičkových nemocničních zařízeních (FN Na Bulovce, Nem. Na Homolce), kde ve spolupráci s těmito pracovišti budou připraveny bloky praktické výuky.

Řešitelé plánují připravit speciální exkurze doplněné prezentací jednoduchých úloh pro studenty prvních ročníků bakalářského studia tak, aby se zvýšila jejich informovanost o problematice v oboru a zájem o studium. Obor Radiologická technika i Radiologická fyzika se zabývá aplikací ionizujícího záření a využití radionuklidů v rentgenové diagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Jeho absolventi jsou oprávněni vykonávat nelékařské zdravotnické povolání Radiologický technik, resp. fyzik. Požadavek na pregraduální studijní obory vznikly v souvislosti s předpisy EU (CD 97/43/Euratom čl. 6). Česká republika se zavázala harmonizovat svoji legislativu s touto direktivou, gestorem je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Direktiva se promítla do novel Atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) i novel prováděcích vyhlášek SÚJB (např. vyhláška č. 307/2002 Sb. ve svých důsledcích znamená nutnost nárůstu počtu radiologických techniků, resp. fyziků v ČR). Předkládané obory projektu byly již - ve smyslu zákona 96/2004 Sb. - akreditovány komisemi MŠMT i MZd. Nově koncipované předměty budou vycházet ze zkušeností s výukou na FJFI ČVUT v Praze a ze zkušeností univerzit zemí EU a USA, stejně tak jako ze zkušeností mezinárodních i českých odborných společností. Studium radiologické techniky a radiologické fyziky na FJFI se tak přiblíží zahraničním studijním programům a absolventi budou vyhovovat požadavkům EFOMP (Evropská federace organizací v lékařské fyzice).

Tento projekt je financován ze strukturálních fondů Evropské unie - více na http://www.oppa.cz - a je řešen na Katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT v Praze.

Související studijní obory na Jaderce

Radiologická fyzika Ing. Radiologie

Magisterský studijní program zaměřený na aplikace ionizujícího záření v medicíně.

Radiologická technika Bc. Radiologie

Tříletý obor zakončený ziskem titulu Bc. se zaměřením na aplikace ionizujícího zaměření v medicíně.

Zaujal vás tento článek? Podělte se o něj s ostatními!