"Jaderný chemik" má dobrý zvuk

Chemie je na ČVUT vyučována již 200 let, přesněji od roku 1806 (100 let od založení české stavovské školy F. J. Gerstnerem), kdy na Českém stavovském polytechnickém ústavu byla ustavena dvě oddělení: matematické a chemické. Po vzniku VŠCHTI v rámci ČVUT ve 20. letech minulého století a jeho vyčlenění ze svazku ČVUT jako samostatné VŠCHT v 50. letech nese standartu chemie na ČVUT právě Katedra jaderné chemie (KJCH) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI).

Matematické modelování a inženýrská informatika

Vyšlo v Pražské technice 2007/06 Jedná se o magisterská zaměření Matematické modelování, Softwarové inženýrství a Tvorba software a bakalářské zaměření Praktická informatika. Vynikajícím absolventům inženýrského studia nabízí katedra doktorské studium oboru Matematické inženýrství se zaměřením na matematické modelování a informatiku.

O výzkumu únavy materiálů a spolehlivosti konstrukcí

Sestrojení řádkovacího elektronového mikroskopu umožnilo materiálovým inženýrům vstoupit do dosud neznámých končin mikrosvěta, ve kterém se rozhoduje o tom, zda součást ze sledovaného materiálu bude po požadovanou dobu schopna náležitým způsobem plnit funkci, pro kterou byla vyrobena. Mikrodefekty, pozorovatelné v řádkovacím elektronovém mikroskopu při zvětšeních až 100 000×, lze přirovnat k potůčkům, které mohou v důsledku působení vnějších vlivů postupně sílit a slévat se do řeky, která může způsobit kalamitu – lom součásti či vážnou havárii celé konstrukce.

Katedra jaderných reaktorů a "její" reaktor VR-1 Vrabec

Od samého začátku činnosti jaderné fakulty byla soustředěně sledována problematika spolehlivého a bezpečného využívání jaderné energie pro energetické i výzkumné účely. Tuto odbornou oblast sledovala katedra, která pod různými názvy vychovávala první (tehdy poměrně početné) generace československých jaderných specialistů.

Nejen o laserech na KFE FJFI ČVUT

Termínem laser označujeme zařízení pro generaci koherentního (monochromatického a soufázového) záření, které lze dobře směrovat a zajistit zde vysoké toky energie. Laser transformuje vstupní energii (často světelnou, chemickou, nebo přímo elektrickou) na uvedenou koherentní formu.

Částice, šílené rychlosti a symetrie

Vítejte na katedře fyziky FJFI: Katedru fyziky FJFI najdete v Břehové, hned vedle Vltavy, na známé adrese FJFI. Po vystoupání do druhého patra se vám otevře svět fyziky v mnoha jeho odstínech.

Neutrony ve službách materiálového výzkumu

První experimenty s difrakcí neutronů jsou datovány rokem 1936. Tehdy se podařilo prokázat, že neutrony emitované zdrojem Ra-Be a vrstvou parafinu moderované na tepelné se při interakci s atomy monokrystalu MgO rozptylují podobně jako rentgenové záření. O prakticky použitelných metodách difrakce neutronů lze však hovořit teprve po roce 1945, resp. po výstavbě výzkumných jaderných reaktorů, které umožnily získat dostatečně intenzivní svazky neutronů.