Nejen o laserech na KFE FJFI ČVUT

Termínem laser označujeme zařízení pro generaci koherentního (monochromatického a soufázového) záření, které lze dobře směrovat a zajistit zde vysoké toky energie. Laser transformuje vstupní energii (často světelnou, chemickou, nebo přímo elektrickou) na uvedenou koherentní formu.

Částice, šílené rychlosti a symetrie

Vítejte na katedře fyziky FJFI: Katedru fyziky FJFI najdete v Břehové, hned vedle Vltavy, na známé adrese FJFI. Po vystoupání do druhého patra se vám otevře svět fyziky v mnoha jeho odstínech.

Neutrony ve službách materiálového výzkumu

První experimenty s difrakcí neutronů jsou datovány rokem 1936. Tehdy se podařilo prokázat, že neutrony emitované zdrojem Ra-Be a vrstvou parafinu moderované na tepelné se při interakci s atomy monokrystalu MgO rozptylují podobně jako rentgenové záření. O prakticky použitelných metodách difrakce neutronů lze však hovořit teprve po roce 1945, resp. po výstavbě výzkumných jaderných reaktorů, které umožnily získat dostatečně intenzivní svazky neutronů.