Radiologie

Radiologická technika

Radiologická technika Radiologie

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Radiologická technika zajišťovaný katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření se zabývá aplikací ionizujícího záření a radionuklidů v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Absolvent je odborně způsobilý vykonávat zdravotnické povolání radiologický technik. Výuka je koncipována tak, že absolvent oboru má znalosti v oblasti jaderné fyziky, fyziky ionizujícího záření a detekce a dozimetrie ionizujícího záření se zaměřením na oblast zdravotnictví.

V rámci absolvované teoretické výuky i praxe je absolvent obeznámen s problematikou využití ionizujícího záření pro diagnostické i terapeutické výkony ve zdravotnictví. Má přehled o fyzikálně-technických principech moderních zobrazovacích metod v medicíně a o moderní radiační terapii pomocí radionuklidů, radionuklidových ozařovačů, lineárních urychlovačů a dalších speciálních radioterapeutických přístrojů.
Velký důraz je kladen na znalost zdravotnických prostředků využívajících ionizující záření k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a jejich parametrů. Vzhledem k orientaci zaměření na oblast zdravotnictví má absolvent dále základní znalosti ze zdravotnických disciplín jako např. anatomie, fyziologie, biologie člověka, biochemie a farmakologie.

Těsný kontakt s moderními trendy v oboru zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s významnými českými pracovišti. Absolvent má dále široký přehled o principech a legislativě týkajících se problematiky radiační ochrany a nakládání se zdroji ionizujícího záření s důrazem na zdravotnictví. V rámci oboru jsou absolventi připraveni se přímo ucházet o místa radiologických techniků na odděleních radiodiagnostiky, nukleární medicíny a radiační terapie nebo na odděleních lékařské fyziky či radiační ochrany v nemocnicích, kde se ve spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, zejména radiologickými fyziky, podílí na diagnostických a terapeutických výkonech, především v oblasti jejich fyzikálně-technického zajištění. Vzhledem k znalostem fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy naleznou uplatnění také na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou.

Součástí studia oboru jsou exkurze na pracoviště a odborná praxe na vybraných zdravotnických pracovištích, kde se studenti seznamují s prací radiologického technika.

Zaměření je vhodné pro studenty hledající brzké uplatnění v praxi a neplánující pokračovat v magisterském studiu.

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Absolvent tohoto oboru na FJFI má oproti svým kolegům z jiných fakult či univerzit výhodu lepšího porozumění fyzice ionizujícího záření a systému dozimetrických jednotek. Přestože je výuka v tomto čistě bakalářském programu zaměřena především na praktické využití, je na pochopení teoretických základů kladen velký důraz


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

OPPA: Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika tak, aby absolventi splňovali zvýšené požadavky na praktické dovednosti vyžadované moderní praxí. Cílem projektu je rovněž inovace jednotlivých vybraných přednášek, rozšíření praktických cvičení a rozšíření praktické výuky ve špičkových nemocničních zařízeních (FN Na Bulovce, Nem. Na Homolce), kde ve spolupráci s těmito pracovišti budou připraveny bloky praktické výuky.

Spolupracujeme s protonovým terapeutickým centrem

Jaderné metody nacházejí v poslední době stále širší lékařské uplatnění jak v radiodiagnostice, tak radioterapii. Jednou z nově se rozvíjejících metod je tzv. hadronová terapie v praxi zatím využívající zejména protonové svazky. Její známou výhodou je možnost doručit požadovanou dávku do cílového objemu způsobem šetrnějším k okolním tkáním. První takové terapeutické pracoviště v České republice – Pražské protonové centrum (PTC) – je v současné době budováno v Praze v areálu FN Na Bulovce. V souvislosti se zajištěním radiační bezpečnosti jeho budoucího provozu bylo mimo jiné nutno posoudit účinnost stínících konstrukcí. Právě na tomto úkolu se podíleli pracovníci Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícícho záření FJFI ČVUT v Praze.

Cesty studentů oboru

Další obory