Často kladené dotazy

Následující dotazy nám zaslali středoškoláci. Mohly by zajímat i tebe.


Kritéria jsou velice jednoduchá. Musíš být ochotný učit se, mít logické myšlení a nemít odpor k předmětům matematika a fyzika (případně chemie a informatika).

Mají, a to velký. Být jaderňák má u firem zvuk. Ať už si vybereš matiku, fyziku, informatiku, chemii či jaderné obory, už pro bakalářskou práci si můžeš zvolit téma, které studentům nabízejí přímo firmy. A zaměstnání k nám na diplomové semináře chodí také firmy nabízet - často to bývají firmy vedené absolventy Jaderky, kteří chtějí své zaměstnance právě z řad jaderňáků... Nezaměstnané Jaderka skutečně neprodukuje.

Dělení do kruhů existuje v každém ročníku studia a dá se říci, že od třeťáku výše už jde o rozdělení definitivní. V každém roce studia tedy budeš v kolektivu asi dvaceti lidí trávit většinu cvičení. Vytvářejí se tak dobré party lidí, kteří jsou spolu rádi i ve volném čase.

Jaderka má na rozdíl od ostatních fakult ČVUT povinné v bakalářském studiu dva cizí jazyky. Někteří studenti tento fakt ocení již od začátku, jiní si uvědomí výhodu jazykových znalostí ve své budoucí výzkumné práci. Povinná je angličtina, na výběr jako další jazyk je pak němčina, francouzština, ruština a španělština, a to v různých úrovních.

Na Jaderce není tělocvik povinný, ale studenti si mohou vybrat jakýkoliv sportovní kurz z nabídky Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze.a absolvovat jej dobrovolně. Toto mohou opakovat rok co rok, tedy sportovci si přijdou i u nás na své. Navíc má Jaderka své vlastní studentské sportovní oddíly: fotbal, volejbal, basketbal, stolní tenis, florbal.

Vůbec ne. Na FJFI si obor na začátku studia zapisuješ jen formálně. Během prvních dvou let můžeš obor bez problémů měnit. Tedy až na výjimky – existuje pár oborů, kde jsou již od začátku jiné povinné předměty, a nelze z nich tedy bez složení dodatečných zkoušek přejít na obor jiný a naopak. Výčet takových oborů najdeš v Základních informacích v sekci Uchazeči o studium.

Zápis v zastoupení není možný – je nutná osobní účast.

Ubytování na koleji neposkytuje přímo FJFI, ale stará se o to Správa účelových zařízení ČVUT. Student (i nastávající) musí žádat o ubytování podle jejích podmínek a směrnic, které jsou přehledně popsané na www.suz.cvut.cz/koleje. V podstatě lze podat žádost kdykoliv, i během školního roku, a bydlet tam třeba jen několik měsíců. Většinou se ale podávají žádosti na další školní rok v červnu. Často se studenti pak nastěhují v září, a buď se v červnu na prázdniny odstěhují (s tím, že si mohou do dalšího roku rezervovat přesný pokoj, třeba i ten samý, co měli, nebo nějaký s kamarádem), a nebo si nechají i kolej přes léto. Když se studenti hlásí, mohou si vybrat preferovanou kolej. Pochopitelně se hůř dostává na Hlávkovu kolej v centru, kde jsou převáždně starší studenti a doktorandi, a na ty v Dejvicích. Jaderňáci bydlí hlavně na Strahově, Podolí a na Hlávkově koleji na Karlově náměstí. Existuje systém bodů (za dálku na dojíždění, ročník, průměr atd.), podle kterého se stanoví, kdo dostane při udělování míst prioritu. Myslím, že většinou v „horších“ místech (zpravidla minimálně Strahov) zůstanou vždy nějaká volná místa (jen to někdy může být v pokojích s větším počtem lidí). V lednu už je volných míst ještě víc. Prváci mají automatický příděl bodů, aby nebyli moc znevýhodněni. ČVUT nabízí i ubytování studentům z jiných VŠ, aby naplnilo kapacity.

Možné to není. Jaderka dálkové studium umožňuje až v rámci doktorských programů.

Na Jaderce je vysoká „úmrtnost“ v prvním roce studia (cca 30 procent). Hlásí se k nám totiž hodně studentů, kteří nemají rádi matematiku a fyziku nebo s těmito předměty válčili již na střední škole. Ti pak překvapivě zjistí to, co všude hlásáme: Matematika a fyzika jsou u nás nejobtížnější ze všech fakult ČVUT! Ale právě díky logickému myšlení, které u našich studentů pěstujeme, mají pak velký úspěch při hledání uplatnění.

Ano, ale musíš doručit nostrifikaci maturitního vysvědčení. Ostatní podmínky pro tebe platí stejně jako pro ostatní absolventy SŠ. Viz sekce Přijímací řízení.

Hodí se pro tebe obor Experimetální jaderná a částicová fyzika. S programováním je úzce propojen na všech úrovních – od teoretických výpočtů, analýzu dat, zpracování a uložení dat až po řídící systémy detektorů. V rámci povinných předmětů máme předmět Základy programování. Nicméně velice doporučujeme absolvování dalších volitelných předmětů, hlavně Programování v C++. V rámci nabídky předmětů na fakultě si samozřejmě můžeš zapsat další předměty dle svého zájmu, např. Základy algoritmizace, Vědeckotechnické výpočty a spoustu jiných předmětů. V oboru jaderné a částicové fyziky se řeší zejména problém BigData. Většina velkých urychlovačů a experimentů generují terabajty dat za sekundu. Tato data se zpracovávají ještě na hw úrovni, kde se vyberou jen ta nejzajímavější (redukuje se to na gigabajty za sekundu), která se následně uloží pro analýzu. Pak tu jsou obrovská gridová výpočetní centra, kde se tato data analyzují, tady je například velice náročná režie výpočetních prostředků a času pro jednotlivé analýzy. I v tomto směru se můžeš v rámci bakalářské i diplomové práce zapojit do velkých laboratoří jako je BNL (Brookheaven National Laboratory) nebo CERN, kde se někteří naši studenti a pracovníci na této problematice podílejí.

Naši absolventi nacházejí uplatnění ve všech sférách jaderné energetiky. Většinou se jejich zaměření profiluje již v průběhu studia díky bakalářské a diplomové práci, které jsou často řešeny v návaznosti na aktuální projekty. Mnoho absolventů pracuje ve společnosti ČEZ, kde je široký prostor k uplatnění (práce v JE, podpora palivového cyklu, výstavba nových bloků JE, nové zdroje elektrické energie, ...). Dále v ÚJV Řež a.s., ŠKODA JS nebo ŠKODA Power a v dalších firmách, které se zabývají podporou provozu JE, vývojem bezpečnostních systémů, výrobou detektorů a měřící elektronikou apod. Nesmíme zapomínat také na státní sektor. V České republice je několik státních orgánů, které vykonávají dozor nad užíváním jaderné energie. Poslední kategorií je akademická oblast a výzkum (Akademie věd, CVŘ). Další možnosti jsou pak spojeny s vycestováním do zahraničí.

Studium oboru APIN na FJFI není orientované na hluboké teoretické znalosti ve vybraném oboru, ale na širší rozsah vzdělání s ohledem na praxi spojený s několikaletým důkladným zkoumáním diplomového tématu.

Studium informatiky na FJFI je podloženo solidním matematickým základem. Absolvent takového studia dokáže analyticky myslet a dobře se orientovat v problémech praxe. To je pak jeho výhodou při získání zajímavého zaměstnání.

V Děčíně lze studovat pouze jeden obor, a to Aplikace softwarového inženýrství (ASI) . V základních rysech je studium v Děčíně shodné s tím v Praze. Není však zcela identické. Rozhodně se však nedá říct, že by někde byly menší čí větší nároky. Několik drobných rozdílů naleznete ve studijních plánech, což je dáno (ne)dostupností některých přednášejících na obou místech zároveň. Kostra stěžejních předmětů je však stejná. Další rozdíl je v zajištění výuky. Zatímco v Praze zajišťuje výuku kromě katedry softwarového inženýrství (KSI) ještě několik dalších (například katedra matematiky, jazyků, fyziky), v Děčíně je s výjimkou fyziky vše postaveno na výuce KSI. Z toho plyne několik rozdílů a většinou se nedají obecně zaškatulkovat jako výhody nebo nevýhody, každý si je musí zhodnotit sám, podle vlastních priorit.