Systémové upozornění
Hlavní informace

V období 1987-1994 jsem se zabýval konstrukcí rastrovacích tunelových mikroskopů s atomovým rozlišením.

Ještě v době, kdy jsem byl zaměstnán na MFF UK, jsem započal spolupráci s ÚJF AVČR Řež, kde jsem začal pracovat na experimentu WA98 v laboratoři CERN, konkrétně v oblasti křemíkových driftových detektorů (SDD).

Od počátku roku 1995 jsem se připojil ke skupině fyziky ultra-relativistických jaderných srážek v ÚJF AVČR a začal jsem pracovat na vývoji prototypů lineárních SDD pro experiment ALICE na LHC. V rámci projektu SDD pro detektor ALICE jsem navrhl velkoplošný lineární křemíkový driftový detektor, který měl být použit v experimentu ALICE. Za jeho návrh a realizaci jsem byl oceněn Cenou akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky v roce 1998.

Od roku 1998 jsem začal pracovat na experimentu NA45/CERES na urychlovači SPS v CERN.

V červnu 1999 jsem se připojil ke skupině prof. Johanny Stachel ve fyzikálním ústavu univerzity v Heidelbergu. Hlavní část mé analytické práce však byla věnována měření produkce půvabných částic – D mezonů – z jejich hadronových rozpadů (D+/-→Kππ, D+/-→KKπ) pomocí rekonstrukce sekundárních rozpadových vrcholů v datech naměřených v roce 1996.

Od roku 2004 jsem přešel na FJFI ČVUT, kde jsem odpovědný za specializaci Experimentální jaderná fyzika a vedu vědecký tým pracující v rámci experimentů ALICE, STAR, CBM a AEGIS. V rámci ukončeného experimentu CERES jsem se věnoval analýze produkce půvabných částic při srážkách těžkých iontů.

Z fyzikálního hlediska se v experimentu ALICE připravujeme na studium produkce těžkých kvarků, na studium fluktuací v produkci částic, na detekci a zkoumání vlastností jetů v jaderných srážkách a na studium částicových korelací. V delší perspektivě se zapojíme rovněž do budování experimentu CBM v GSI Darmstadt, který bude studovat produkci půvabných kvarků v husté a horké jaderné hmotě.

Za činnost v oblasti detektorů jsem získal rovněž Cenu rektora ČVUT.

Od roku 2007 řídím činnost Centra základního výzkumu pro fyziku ultra-relativistických jaderných srážek LC07048.

Pedagogická aktivita

Od roku 2004 vyučuji na FJFI ČVUT experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku. Jsem rovněž garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika.

To, co mi FJFI dala a dává, je zejména příležitost pracovat spolu s výbornými kolegy, spolupracovníky a studenty na významných projektech v oblasti výzkumu fundamentálních vlastností hmoty. Snažíme se společně o maximální využití této možnosti a o rozvoj oborů, které jsou předmětem našeho zájmu – zejména pak fyziky ultra-relativistických jaderných srážek a částicové fyziky – a o propojení jejich experimentálních a teoretických aspektů.

Stručný životopis

1987-1992 Interní aspirant na Katedře elektroniky a vakuové fyziky UK

1992-1995 Asistent na téže katedře

1995-1999 Vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži

1999-2003 Výzkumný pracovník na univerzitě v Heidelbergu

2004-2007 Odborný asistent v oboru experimentální jaderná fyzika na KF FJFI ČVUT

2007-dosud Docent na FJFI

2009–dosud Prorektor ČVUT pro vědu a výzkum

2011–dosud Člen rady PRVEK primátora hlm. Prahy

2013– dosud Člen Rady MŠMT pro kosmický výzkum