Přednáší u nás

doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. (*1972)
vedoucí oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Obor jaderná chemie na FJFI ČVUT jsem absolvoval v letech 1991‒1996. Diplomovou práci na téma přípravy 211At pro účely nukleární medicíny jsem experimentálně zpracoval v Ústavu jaderné fyziky AV ČR pod vedením Ing. Miroslava Fišera, CSc. Pokračoval jsem doktorským studiem v letech 1996‒2002 rovněž na FJFI ČVUT se školicím pracovištěm ÚJF AV ČR, oddělení jaderné spektroskopie. Svoji disertaci jsem věnoval přípravě dvou cyklotronových radionuklidů, 81Rb a 211At, a jejich aplikacím v klinické praxi a ve výzkumu radiofarmak.

Součástí studia byly i dlouhodobé stáže v oddělení Biomedical Radiation Sciences University v Uppsale, kde jsem se věnoval studiu značených sloučenin 211At. Během studia jsem přešel do nově zřízeného oddělení radiofarmak Ústavu jaderné fyziky AV ČR (1998) a po jeho ukončení pokračoval ve výzkumu značených sloučenin a zejména přípravě cyklotronových lékařských radionuklidů (61Cu, 64Cu, 76Br, 86Y, 124I, 123I, 230U, 68Ga, 99mTc aj.). V poslední době se věnuji v rámci mezinárodních i národních projektů zejména studiu excitačních funkcí jaderných reakcí těžkých nabitých částic, přípravě nekonvenčních PET radionuklidů a cyklotronové přípravě 99mTc jako alternativě reaktorového 99Mo. Od roku 2010 jsem členem mezinárodního projektu KATRIN (stanovení klidové hmotnosti neutrina), od roku 2011 pracuji jako expert ČR ve skupině 14 Radiofarmak Evropské lékopisné komise. Jsem členem Rady Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Vědecké rady FJFI ČVUT a oborové rady doktorského studia organické chemie na PřF UK. Na FJFI ČVUT přednáším jako externista předměty Příprava radionuklidů a Radiofarmaka a vedl jsem dvě disertační práce. Jsem autorem a spoluatorem 33 publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech, recenzuji pravidelně pro časopisy Applied Radiation and Isotopes a Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, příležitostně i pro jiné impaktované mezinárodní časopisy.

    Studiem na FJFI jsem rozhodně získal dobrý základ pro svou současnou práci. Záběr předmětů byl poměrně široký v oborech od matematiky po chemii. Zpětně bych řekl, že obrovské bohatství teoretického aparátu, který se studentům nabízel, nebylo a ani dost dobře nemohlo být vyváženo jeho aplikacemi na živé úlohy z výzkumné praxe. Přestože je dnes situace v tomto směru lepší, vnímám stále jako největší úkol učitelů zapojit mladé a talentované studenty do vědecké práce ve věku, kdy se mohou věnovat oboru naplno, objevit radost z vazby teorie a experimentu, a ocenit tak více to, co studiem získávají. Samozřejmě, že nejde jen o úlohu katedry jaderné chemie, tohoto cíle lze dosáhnout jedině v součinnosti s ostatními pracovišti v oboru, a to nejen národními. Zahraniční stáže umožňují dnes získat neocenitelné zkušenosti prakticky kdekoliv na světě a měly by být standardní součástí života doktorandů. I tam studenti mohou docenit, co už studiem získali. Sám jsem ještě během magisterského studia absolvoval dvouměsíční stáž v GSI Darmstadt, která pro mne mnoho znamenala. Během studia jsem měl rovněž možnost setkat se s výjimečnými osobnostmi, nejen na katedře, ale napříč celou fakultou a také na jiných vysokých školách. Za všechny bych rád zmínil alespoň jediného: vynikajícího učitele a vzácného člověka, Prof. Ing. Zdeňka Janouta, CSc.

    Jaderná chemie je obor, který má aplikační přesah do řady jiných oblastí a je tak poměrně univerzální. Vyžaduje už od počátku od člověka vnímavost pro příbuzné obory a je dobrým předpokladem interdisciplinární spolupráce. Příkladem je oblast, kde sám pracuji - radiofarmaka. Skutečně kvalitní výzkum v tomto oboru je podmíněn dobrou spoluprací odborníků z oblasti fyziky, chemie, biochemie, biologie a medicíny. Ta v evropském prostoru existuje na žádoucí úrovni dosud málokde, a tak zůstává stále otevřenou výzvou. Rozhodně pro jaderné chemiky.

Příspěvek z roku 2012.

Pozn.: S účinností od 1.7.2012 byl Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., jmenován docentem v oboru jaderná chemie.


Galerie