Absolvent Jaderky

Ing. Jitka Šemnická

Na fakultu jadernou jsem nastoupila v roce 2000. Podobně jako velká část mých kolegů v té době jsem stála před výzvou tuto školu absolvovat a byla jsem vybavena pochybnostmi, zda ji vůbec někdy dokončím. Časem se ukázalo, že mé pochybnosti byly zbytečné. Po třech letech jsem si vybrala k dalšímu studiu katedru dozimetrie, která tehdy nabízela studentům zaměření Radiační fyzika v medicíně. Neměla jsem příliš konkrétní představu o náplni tohoto zaměření, ale vždy mě lákala medicína a biologie člověka.

V dnešní době se zaměření jmenuje již Radiologická fyzika a je akreditovaným ZDRAVOTNICKÝM oborem, který je jediný v české republice, kde se dá přímo získat odborná způsobilost k výkonu radiologického fyzika pro práci v nemocnici na oddělení radioterapie, nukleární medicíny či diagnostiky. V zahraničí je tato pozice označována termínem Medical physicist.

Těsně po svých závěrečných státních zkouškách jsem nastoupila do Nemocnice Na Homolce, pod vedení doc. Josefa Novotného na Oddělení lékařské fyziky. Mám zde na starosti částečně provoz Leksellova gama nože a též zajištění jakosti léčby pacientů, což konkrétně představuje soubor pravidelných testů funkčnosti přístroje anebo souvisejících procesů – např. plánování výkonů, lokalizace pomocí zobrazení na magnetické rezonanci… Souběžně pokračuji na fakultě v doktorském studijním programu na katedře dozimetrie. Mým tématem je gelová dozimetrie, její využití v klinické dozimetrii a rozvoj metody vyhodnocení gelových dozimetrů prostřednictvím magnetické rezonance. Gelové dozimetry jsou gely, které po ozáření dokáží v sobě uchovat změnu, kterou v nich ozáření vyvolalo. Během svého postgraduálního studia jsem měla možnost absolvovat dvě zahraniční konference právě s tematikou gelové dozimetrie – DOSGEL 2006, DOSGEL 2008, kde jsem za naši „gelovou“ skupinu přednesla odborné referáty. Účastnila jsem se též konference ESTRO v roce 2007 v Barceloně.

V současné době vedu další dva mladší kolegy v jejich výzkumných úkolech a bakalářských pracích. Mým nejbližším cílem je dokončení postgraduálního studia (úspěšné) a získání atestace v oblasti Radiologická fyzika – Radioterapie. 

Příspěvek z roku 2009.


Galerie