Přednáší u nás

prof. Ing.Viliam Múčka, DrSc.

Prof. Múčka absolvoval Katedru jaderné chemie FJFI v r. 1963. Po absolutoriu nastoupil na této katedře jako asistent. V průběhu působení na této katedře vedl skupinu radiační chemie, později, v létech 2003 až 2010, byl jejím vedoucím. Po celou dobu působení na fakultě se zabývá problematikou aplikované radiační chemie, kterou přednáší, kromě tří základních přednášek.V létech 2004 – 2006 založil na KJCH nové zaměření - Jaderná chemie v biologii a medicíně.

V rámci celkové výzkumné orientace se ve vědecké práci soustředil nejdříve na oblast ovlivnění růstu mikroorganizmů v izotopicky modifikovaném prostředí (zejména těžkou vodou), pak na oblast radiační katalýzy, kde se podařilo formulovat kvalitativní obecný princip interakce ionizujícího záření s oxidovými katalyzátory. Později se věnoval a věnuje radiačním aplikacím v oblasti čištění exhalátových plynů, degradace chlorovaných uhlovodíků (včetně PCB, kde byl udělen patent ČR), čištění průmyslových i komunálních odpadních vod a kalů a také částečně v oblasti přípravy speciálních radiofarmak k povrchové léčbě kožních rakovinových nádorů (rovněž udělen patent ČR). V současné době na katedře rozvíjí chemickou problematiku bioradiačně chemických procesů. Byl zodpovědným řešitelem tří projektů GA ČR. Účastnil se řešení řady dalších projektů včetně výzkumných záměrů. V současné době vede projekt GAAV (Nanotechnologie pro společnost) řešenou za ČVUT na FJFI ve spolupráci s pěti dalšími vědeckými institucemi (zde jsou podány 3 další návrhy patentů ČR).  Napsal dvě monografie, publikoval kolem 130 původních prací většinou (a v posledních létech výlučně) v mezinárodních renomovaných odborných časopisech, zúčastnil se řady našich i zahraničních konferencí. Pod jeho vedením absolvovalo 25 diplomantů, 5 kandidátů věd resp. doktorandů. V létech 1972-73 pracoval u nestora oboru katalýzy prof. Dr. Dr. h.c. G.M. Schwaba na Mnichovské universitě (SRN). Na základě publikovaných prací byl pozván na přednáškové pobyty do Technického institutu v Novopolocku (Bělorusko) a Ústavu heterogenní katalýzy a elektrochemie v Alma-Atě (Kazachstan). Desítky let je nepřetržitě členem Vědeckých rad ČVUT a FJFI a řady různých odborných komisí jak na FJFI, ČVUT, tak na některých dalších institucích.. Za celoživotní pedagogickou a vědeckou práci na ČVUT obdržel v r. 2001 Medaili MŠMT ČR 1. stupně.

 
Studium na FJFI (původně na Fakultě technické a jaderné fyziky (FTJF) UK) znamenalo naplnění tužby zapojit se do aktivního poznávání nádherných zákonitostí přírody. To bylo v plné míře umožněno zejména tím, že FJFI, jako jedna z mála fakult u nás, dávala již od svého založení, a jsem přesvědčen, že dosud dává, do značné míry kompletní a relativně hluboké znalosti z přírodních věd, matematikou počínaje a biologickými aplikacemi konče. Proto jsem dosud hrdý na to, že jsem jejím absolventem a na to, že se podílím na výchově a vzdělávání současných studentů – budoucích absolventů této zajímavé a jedinečné fakulty.
 

Příspěvek z roku 2011.


Galerie