Fyzika

Diagnostika materiálů

Diagnostika materiálů Fyzika

Popis oboru

Pokrok v mnoha oblastech technického vývoje je závislý na materiálech. Na kombinaci a jedinečnosti vlastností materiálu, který je možné použít v dané aplikaci, ať už se jedná o moderní kloubní náhrady, vývoj letadel nebo nejnovější projekt fúzního reaktoru.

Materiálové problémy si tak vynutily nový směr vysokoškolské kvalifikace, založený na mezioborovém propojené nauky o materálu, mechaniky a matematiky. Obor vyučovaný na katedře materiálů reaguje na tento trend světového vývoje.

Student oboru Diagnostika materiálů tak využívá získaný matematicko-fyzikální základ a navazuje na něj znalostmi z fyziky pevných látek, aplikované mechaniky a z mnoha dalších odvětví, ale také osvojením si moderních možností využití výpočetní techniky v problémech mechaniky. Důraz je také kladen na výuku experimentálních metod výzkumu vlastností materiálů.

Absolventi tohoto oboru jsou připravení pro tvůrčí činnost v materiálovém výzkumu, při vývoji nových technologií, uplatňují se v hybridních oborech jako např. biomechanika. Mohou se uplatnit v základním výzkumu, při výzkumné i vývojové činnosti, ale také v průmyslové praxi. Volba témat podle osobních zájmů vede k široké škále individuálních zaměření jednotlivých absolventů, což je umožněno také individuálním přístupem.

Vědecko-výzkumná činnost katedry materiálů je zaměřena především na studium procesů porušování těles a konstrukcí. Je založena na využití nejnovějších poznatků, vývoji metod teoretického i experimentálního výzkumu. Laboratoře a vybavení katedry odpovídají zaměření výuky a výzkumu. Laboratoř elektronové mikroskopie má statut autorizované zkušebny českého leteckého průmyslu. Katedra také udržuje spolupráci s mnoha vědeckými institucemi doma i v zahraničí, průběžně řeší úkoly zadávané z praxe, zejména leteckým průmyslem, studenti se podílejí na výzkumu v řadě ústavů AV ČR. Mezi nejvýznamnější zahraniční spolupráce patří spolupráce s Ecole Centrale Paris, kde ukončila studium již řada našich studentů. Z mezinárodních projektů můžeme uvést např. výzkum únavy hliníkových slitin pro letadla typu Airbus (ve spolupráci s firmou Péchiney CRV) a výzkum oceli pro energetiku (ve spolupráci s firmou Electricité de France). Naši studenti se také často zúčastňují zahraničního programu Erasmus. V posledních několika letech navštívili například ve Francii Ecole Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, ve Finsku Tampere University of Technology, Aalto University v Helsinkách, dále také v Německu Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen a Technical University of Denmark v Kodani. 

Další zajímavé informace jako například uplatnění absolventů, vyučované předměty atd. naleznete níže v medailonku Přednáší u nás: prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.

Od školního roku 2012/2013 došlo k přejmenování zaměření Stavba a vlastnosti materiálů na obor Diagnostika materiálů.

Galerie

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

V rámci FJFI je studijní program Diagnostika materiálů jeden z těch "praktičtějších", díky čemuž má člověk možnost dostat se přímo k probíraným věcem a někdy si na ně i doslova sáhnout. Díky dobrým základům matematiky a fyziky je však možné také směřování výuky na hluboké teoretické znalosti jak z mechaniky, tak z fyziky materiálů. Naopak, právě tyto teoretické základy umožňují absolventovi pochopit, co vlastně při experimentech pozoruje, proč nastává daný efekt, případně předpovídat jeho výsledky. Moderní a v rámci oboru vyučovanou možností je také vizualizace a řešení daných problémů pomocí počítače.

Právě tato rovnováha mezi aplikovaností a teorií je tím zásadním rozdílem mezi studiem oboru Diagnostika materiálů na FJFI a fyziky materiálů na přírodovědných fakultách či materiálového inženýrství na fakultách technických.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

JuveMatter

Juve Matter je konference aplikovaného materiálového výzkumu pořádaná pod záštitou naší Katedry materiálů. Tato konference je určena především studentům, kteří jí i sami organizují. Studenti bakalářského, magisterského i doktorandského studia mají možnost si zde vyzkoušet prezentaci svých prací a poslechnout si své kolegy i prezentace lektorů. Konference má přibližně 25 účastníků převážně studentů z KMAT, kteří jsou doplněni nejen studenty z oborově podobných škol, přednášejícími i absolventy KMAT, ale i lektory z výzkumných center a soukromých firem.

Neutrony ve službách materiálového výzkumu

První experimenty s difrakcí neutronů jsou datovány rokem 1936. Tehdy se podařilo prokázat, že neutrony emitované zdrojem Ra-Be a vrstvou parafinu moderované na tepelné se při interakci s atomy monokrystalu MgO rozptylují podobně jako rentgenové záření. O prakticky použitelných metodách difrakce neutronů lze však hovořit teprve po roce 1945, resp. po výstavbě výzkumných jaderných reaktorů, které umožnily získat dostatečně intenzivní svazky neutronů.

Cesty studentů oboru

Na Erasmus do Francie

Zdravím naší fakultu z francouzského Tours. Jsem student katedry materiálů a rozhodl jsem se čtvrtý ročník studia strávit ve francouzském Blois nedaleko Paříže. Všechno začalo nevinně, pravděpodobně u piva někde na Strahově, a najednou jsem byl ve Francii.

Prvá stáž slovenského študenta v ESA

Podpísaním rámcovej Dohody o spolupráci medzi ESA a Slovenskou republikou sa slovenským občanom otvorili dvere aj pre študijné a odborné pobyty v zariadeniach ESA. Prinášame Vám článok prvého slovenského študenta, ktorý takýto pobyt absolvoval: Václav Pejchal a jeho letná stáž v holandskom technologickom centre ESTEC.

Další obory