Matematika

Matematická fyzika

Matematická fyzika Matematika

Popis oboru

Matematická fyzika se věnuje aplikaci matematiky k řešení fyzikálních problémů a s tím souvisejícímu rozvíjení matematických metod vhodných pro takové aplikace.

Na FJFI se studium matematické fyziky soustřeďuje na problémy kvantové teorie. V dnešní době se jedná o fundamentální dosud nevyřešený problém spojení kvantové teorie s teorií relativity s neznámými důsledky pro teorii elementárních částic a raného stadia Vesmíru. Na straně druhé vyvstávají nové úlohy vysvětlit neočekávané kvantové vlastnosti látek (např. kvantový Hallův jev, vysokoteplotní supravodivost apod.) nebo matematicky modelovat, i u poměrně jednoduchých nelineárních systémů, složité kvantové chování (např. kvantový chaos).

Studium oboru Matematická fyzika předpokládá důkladné seznámení se se základy matematiky a fyziky během bakalářského programu. Odborné studium ve vyšších ročnících vychází ze studijního plánu pro Matematické inženýrství a je doplněno rozsáhlejšími kurzy kvantové mechaniky, kvantové teorie pole, statistické fyziky a jaderné a subjaderné fyziky. Po matematické stránce je kladen důraz na studium moderních metod funkcionální analýzy, teorie grup a algeber, diferenciální geometrie a algebraické topologie, které nacházejí uplatnění v současné fyzice.

Součástí studia je pracovní seminář matematické fyziky. Jeho prostřednictvím se výuka uskutečňuje v těsné spolupráci se zainteresovanými vědecko-výzkumnými pracovníky kateder fyziky a matematiky FJFI, MFF UK a dále Fyzikálního ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR. Náročné studium probíhá s výrazným podílem samostatné práce individuálně vedených studentů. 

Prohloubené teoretické základy z moderní matematiky a fyziky, zvláště kvantové, umožní absolventovi orientovat se v nově vznikajících mezioborových směrech přírodovědného a technického výzkumu a zapojovat se do jejich řešení během celé aktivní kariéry. 

Při studiu oboru Matematická informatika můžeš spolupracovat s výzkumnými skupinami působícími na KM, viz Matematika. Program je zejména úzce propojen s výzkumem skupiny MAFIA.

Studijní plány

oficiální podobu studijních plánů pro tento akademický rok obsahuje

Bílá kniha

Proč právě na Jaderce?

Když se řekne fyzik, člověk si představí experimentátora, kterému nedělá problémy občas ve výpočtu něco zanedbat. Když se řekne matematik, člověk si představí nepraktického teoretika s rozcuchanými vlasy a tužkou za uchem. Ovšem matematický fyzik z Jaderky je dokonale precizní matematik, který je zároveň schopen své matematické znalosti úspěšně aplikovat ve fyzikálních disciplínách, zejména pak v problémech kvantové teorie.


Zeptej seNevíš, který z oborů na Jaderce je pro tebe ten pravý? Chceš vědět, kolik studentů obor úspěšně dostuduje? Zajímá tě, čím se tento obor liší od toho na jiné vysoké škole?
Jsme připraveni ti odpovědět. Zkus se zastavit u garanta tvého oboru nebo napiš přímo studentovi a získej informace z první ruky.

Kontaktní osoba oboru

Student

Články k oboru

Realizace kvantové procházky

Experimentalní skupině na Ústavu pro teorii světla Společnosti Maxe Placka v Erlangenu se podařilo realizovat kvantovou procházku na základě teoretického návrhu členů KF FJFI. Kvantové procházky jsou zobecněním náhodných procházek známých z klasické statistické mechaniky.

Matematická fyzika trochu jinak

Spolupráce katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy – jedné z největších vědeckých ins tucí v Rusku (sídlo zde má i společnost MKB Raduga, specializovaná na vývoj raketových systémů, díky čemuž se tomuto městu někdy přezdívá „ruské Silicon Valley“ – se rozšířila o další formu.

20. zimní škola matematické fyziky

Zimní škola matematické fyziky je tradiční akce - letos již 20. v pořadí. Studenti zde mají možnost poslechnout si, ale hlavně přednést vlastní příspěvky z oblasti kvantové optiky, kvantových struktur, ortogonálních polynomů, Lieových algeber, kvantových Hamiltoniánů atd.

Cesty studentů oboru

Matematická fyzika v bulharské Varně

Turista, který se otrká a odhalí místní "triky", si může užít pohodu v příjemném prostředí a přivézt si domů bronzovou barvičku, i když se zrovna nesmaží celý týden na pláži.

Kongres matematické fyziky v Lisabonu

Uvítal nás samotný prezident Portugalska. Nejen že jeho projev byl duchaplný a vtipný, ale navíc byl pronesen výbornou angličtinou, jejíž znalost je u Portugalců poměrně vzácná.

Marseille v květnu

Mé největší překvapení však vzbudilo okolí. Přímo za areálem Luminy se nachází rezervace Calanques. Jedná se o vápencové skály tyčící se nad mořem až do výšky 400 metrů a tvořící četné zálivy s průzračně modrou vodou. Nevelká rezervace, která se dá za jediný den přejít sem a tam, je přímo ideálním místem pro turistiku, skálolezení, potápění, cykloturistiku, fotografování i pro koupání v moři.

Další obory