Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderná chemie

Garant studijního programu: prof. Ing. Jan John,CSc., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 2 roky (magisterské studium)

Pracoviště: Katedra jaderné chemie

Zkratka studijního programu: P_JCHN
Kód studijního programu: N0531A130039

Charakteristika studijního programu

Jaderná chemie je vědecká disciplína, která se zabývá vlastnostmi hmoty a jevy chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny, a který využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů. Znalosti vlastností jádra a jeho projevů mohou často velmi významně usnadnit studium a řešení mnoha nejen chemických problémů. Takové schopnosti však vyžadují široké základy jak v oblasti chemické, tak i v oblasti fyzikální.


Navazující magisterský studijní program Jaderná chemie je orientován na výchovu odborníků pro základní i aplikovaný výzkum a praxi v oblasti jaderné chemie. Základní blok povinných kurzů tohoto studijního programu prohlubuje znalosti a dovednosti v souvislosti s aplikací poznatků a principů fyzikální a jaderné chemie obecně, ale i konkrétně ve třech základních směrech: chemie životního prostředí a radioekologie, užitá jaderná chemie a jaderná chemie v biologii a medicíně. Kromě těchto povinných kurzů učební plány umožňují rozvíjení znalostí hlouběji do jednotlivých směrů dle zájmu studenta a poskytují dostatečný přehled o aktuálním stavu problematiky. V rámci této užší specializace si student volí téma diplomové práce a výběrový předmět ke státní závěrečné zkoušce.

Součástí studia jsou kromě teoretických přednášek také specializované laboratorní kurzy, v nichž studenti prohlubují své schopnosti samostatné práce v laboratořích a řeší komplikovanější problematické úlohy. K samostatnosti při řešení problémů vedou také individuální studentské projekty na zadaném tématu, umožňující každému studentovi hlubší studium v rámci zadaného tématu a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku. Studijní plán zahrnuje také jako přípravu na budoucí povolání dvoutýdenní praxi a týdenní exkurzi v podnicích a institucích souvisejících s oblastí vzdělávání tohoto studijního programu. Podstatnou součástí učebních plánů je seminář odborníků, který odráží současné dění v oblastech souvisejících s oborem jaderné chemie.

Dvouletý navazující magisterský program je vhodný především pro absolventy připravovaného bakalářského studijního programu Jaderná chemie, avšak zkušenosti ukazují, že i absolventi bakalářských studijních programů v jiných oblastech chemie mohou tento studijní program úspěšně absolvovat i přes vyšší zátěž představovanou nutností doplnit blok základních přednášek z obecné jaderné chemie, detekce ionizujícího záření a dozimetrie a radiační ochrany. Všichni absolventi jsou pak velmi dobře připraveni pro další studium v rámci doktorského studijního programu Aplikace přírodních věd obor Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze nebo jiných doktorských programů v oblasti chemických nebo jaderných věd.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Jaderná chemie získá široké vědomosti pokročilých disciplín jaderné a fyzikální chemie. Tyto znalosti jsou v závislosti na jeho užší orientaci prohloubeny v oblasti aplikací jak ve vědě, tak v technice, jaderné energetice, biologii, medicíně nebo v ochraně životního prostředí. Studenti během studia získávají také znalosti praktického použití základních i pokročilých analytických, preparativních a separačních metod.

DOVEDNOSTI

Mezi odborné dovednosti získané během studia lze zahrnout především schopnost použití metod a postupů jaderné chemie při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem se studenti studijního programu Jaderná chemie vyznačují snadnou přizpůsobivostí prostředí a novým podmínkám, rychlou orientací v neznámé mezioborové problematice, komplexní analýzou problémů včetně návrhu účinného řešení nebo hodnocením a interpretací výsledků. Neméně podstatnou vlastností je rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Analytický způsob práce a komplexní přístup k řešení daného problému umožňují absolventům tohoto studijního programu uplatnit se ve výzkumných a vývojových institucích stejně jako v průmyslu, ve zdravotnictví, v energetice nebo v oblasti ochrany životního prostředí. Schopnost plánovat a navrhovat řešení složitých problémů doprovázené dostatečnou odpovědností činí absolventy tohoto studijního oboru adepty na vedoucí pozice nejen v jaderné oblasti. Systematičnost a pečlivost může být využita v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO apod. Kromě uplatnění na trhu práce jsou absolventi připraveni pro další studium v rámci doktorského programu Jaderná chemie nebo jiných doktorských programů v oblasti chemických nebo jaderných věd..

Státní závěrečná zkouška

  • Fyzikální chemie - povinný předmět
  • Jaderná chemie - povinný předmět
  • Aplikovaná jaderná chemie - výběrový předmět
  • Chemie prostředí a radioekologie - výběrový předmět
  • Jaderná chemie v biologii a medicíně - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.