Systémové upozornění
Hlavní informace

Délka studia jsou 2 roky a má formu pouze prezenčního studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne.


Co musí uchazeč o studium splnit:

  • Absolvovat bakalářské studium na technické univerzitě v ČR nebo v zahraničí
  • Úspěšně absolvovat přijímací zkoušky do magisterského studia (u studentů FJFI ČVUT v Praze, kteří pokračují v navazujícím oboru, může být zkouška prominuta na základě výsledku státní závěrečné zkoušky Bc. studia).

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (120), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení diplomové práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Inženýr (Ing.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v doktorském studiu (viz Doktorské studium) nebo odejít do praxe.

Programy navazujícího magisterského studia (Ing.)